Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shpallja e Listës Paraprake të Kandidatëve Fitues në Ciklin e Tretë të Studimeve “Doktoraturë” për FEA

Në mbështetje të nenit 78 të Ligjit nr.80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqiperisë”, VKM-së nr.112, datë 23/02/2018 “Për Përcaktimin e Kritereve për Fitimin e Gradës Shkencore “Doktor”, Standarteve të Cilësise, Nenit 9-të të Rregullores së Programit të Studimeve të Ciklit të Tretë “Doktoraturë”, Komisionet Ad-Hoc të ngritura me Urdhrin e Dekanit nr. 7, date 27.06.2019 “Për ngritjen e Komisioneve Ad-Hoc për Vlerësimin e Dosjeve të Kandidateve që kanë Aplikuar në Ciklin e Tretë të Studimeve Doktorature, shpallin listën paraprake të fituesve sipas departamenteve.

Kandidatët fitues në këtë listë do të paraqiten, pas një njoftimi të dytë, në muajin shtator për të ndjekur procedurat e procesit të intervistimit.

Kliko këtu: Vendimet e departamenteve