Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sesion Informues për Erasmus+

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët të marrin pjesë në sesionin informues që do të zhvillohet nga zyra e Erasmus+ në Shqipëri për të gjithë studentët që duan të aplikojnë për master-at e përbashkët Erasmus Mundus.

Takimi online do të zhvillohet në datën 3 Dhjetor 2021, në orën 14.00-15.00!

Për t’u aksesuar ju lutem klikoni në link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBhNDhhZGUtOTMzMS00NWQ3LWE3ODAtZDg3ZmI4NWFiN2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249e0c291-85cd-4261-a670-ec1f5e827d1e%22%2c%22Oid%22%3a%227892e414-4560-4597-a407-41340b069053%22%7d