Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Senati Akademik

Anëtarët e senatit

Anëtarët e senatit

Dokumenta të UBT-së

Senati Akademik është organ më i lartë drejtues akademik i Universitetit të Bujqësor i Tiranës. Ai përbëhet nga 21 anëtarë, personel akademik dhe studentë, të cilët zgjidhen drejtpërdrejt nga grupet përkatëse të anëtarëve të institucionit.
Anëtarët e Senatit që përfaqësojnë personelin mësimor shkencor duhet të gëzojnë kategorinë “Profesor” ose të kenë gradën shkencore “Doktor” (PHD), të fituar pranë Universiteteve të vendeve anëtare të OECD-së ose BE-së .