Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Marrëdhënieve me Institucionet dhe Donatorët – Detyrat Kryesore të Zyrës

Sektori i Marrëdhënieve me Institucionet dhe Donatorët – Detyrat Kryesore të Zyrës

 

Sektori i Marrëdhënieve me Institucionet dhe Donatorët ka keto detyra kryesore

 

  • Ndihmon UBT ne gjetjen e fondeve nepermjet donatoreve vendas apo te huaj si dhe fakultetet në gjetjen e fondeve dhe partnerëve për projektet e tyre
  • Përpilon në bashkëpunim me Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Drejtorine e Komunikimit, draft- marrëveshjet e bashkëpunimit dypalësh (brenda vendit);
  • Pasuron faqen e web të UBT-së me informata për projekte dhe aktivitete me institucionet brenda vendit.
  • Shërben si person kontakti për institucionet, organizatat dhe donatoret qe kane lidhje me në UBT
  • Kryen punë të tjera të cilat ia cakton nëpunësi mbikqyrës
Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com