Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Romina Koto

Edukimi

PhD,  Doktor me temë “Vleresimi ekologjik dhe ekonomik i Lagunës së Karavastasë” , Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2015.

Master i Nivelit te II, MBA, Administrim dhe Menaxhim ,Kërkim Shkencor,  Universiteti I Pisa, Itali, 2011

Bachelor në Komunikim në  Ente Private dhe Shtetërore, Studim i sistemeve të informacionit mjedisor Universiteti i Perugia, Itali,2008.

Bachelor në Komunikim Ndërkombëtar, Menaxhimi i sistemeve dhe strumentave komunikative, Universiteti i Perugia, Itali, 2006.

Lendet:

Ekologji, Ekologji Rurale, Menaxhim dhe Drejtim I Ekoturizmit

Interesat kërkimore

Ekologjia dhe ekonomia, vlerësimi ekonomik i shërbimeve të ekosistemeve, zhvillimi i qëndrueshëm, biodiversiteti, të mirat dhe shërbimet e ekosistemeve, hartografimi i ekosistemeve, menaxhimi i ekoturizmit, gjurmueshmëria ekologjike

Interesat kërkimore

Te ushqyerit e bimeve, Plehrat dhe plehrimi, impakti i tyre ne mjedis dhe cilesine e produkteve, Pjelloria e tokes dhe faktoret kufizues te saj.

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina  e Departamentit të Mjedisit

 

Zyra

6

 

TELEFONI

0674346616

 

EMAIL

rominakoto@gmail.com, rkoto@ubt.edu.al