Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Rankimi ne Web

Senati Akademik
Bordi i Administrimit
Organigrama

UBT-ja Rankohet në Vend të Parë nga Këshilli i Lartë Për Kërkime Shkencore pranë Ministrisë Arsimore Spanjolle, ndër 35 Universitete Publike dhe Jo Publike në Vendin tonë

Ky rankim e vendos Universitetin Bujqësor në elitën e Universiteteve  Evropiane dhe botërore si qendër që ofron  eksperiencë të gjatë ne fushën e kërkimit shkencor në bujqësi, blegtori, ushqim, veterinari e të tjera.