Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Qëndra e Karrierës dhe Alumni

Klubet Studentore në UBT
Programet e Studimit 2021-2022
Aktivitete Akademike Studentore
Shërbime për studentët internacional
Shëndetësi & Këshillim
Angazhim civil
Foto /Aktivitete
Promovimi i studentëve ne UBT
Qëndra e Karrierës dhe Alumni
Themelohet ALUMNI UBT
Forumi Ekonomik Studentor
Njoftime për Studentët
Aplikojmë për punë
Kodi i Etikës
Simultane Shahu

Që nga viti 2013 Qendra e Karrierës & Alumni (QKA) është pjesë e strukturave të UBT e cila shërben si një koordinues dhe hallkë ndërmjetëse, e formësimit teorik dhe praktik të studentëve, nga njëra anë, dhe faciltimit të përballjes me tregun e punës, nga ana tjetër.

Qëllimi kryesori i QKA është të informojë dhe të orientojë studentët e UBT gjatë studimeve të tyre, në funksion të paraprirjes së një karriere të suksesshme, duke krijuar mundësi për realizmin e praktikave, trajnime të ndryshme, pjesëmarrje në konferenca, workshop, seminare, të facilitojë kontaktin me tregun e punës si edhe gjurmimin e ecurisë së tyre të mëtejshme.

QKA është në mënyre të drejtpërdrejtë përgjegjëse për jetësimin e çdo funksioni që ka në fokus zhvillimin e karrierës së studentëve të UBT.Ndërmjetëson kontaktet e studentëve me Bizneset, Institucionet Publike dhe Organizata të profileve të ndryshme. Siguron informacion dhe orienton studentet lidhur me Trajnimet e ndryshme, Bursa studimit etj.

Sherbimet e ofruara

Aktivete te fundit

Foto/Gallery

Njoftime 

Kontakte me Qëndrën e Karrierës dhe Alumni (QKA)

Zëvendës Rektor për Mësimin
Ilir Kapaj
e-mail: ikapaj@ubt.edu.al

Ndërtësa
Godina: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Zyra 212, Kati 3
TELEFONI
0692540553
E-MAIL:dlaci@ubt.edu.al

Adresa: Rr. Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz, Tiranë Universiteti Bujqësor i Tiranës
Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Godina B, Zyra 105.
Email: karriera@ubt.edu.al
Facebook: Qëndra e Karrierës dhe Alumni