Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Program studimi Dual – Studime dhe praktikë profesionale në bujqësi dhe sigurinë ushqimore

Projekti Erasmus+
DUAL CURRICULA – Study and work practice in agriculture and food safety (DualAFS) – Studime dhe praktikë profesionale në bujqësi dhe sigurinë ushqimore.

Studime universitare sipas sistemit DUAL gjerman, ku kombinohet në mënyrë të barabartë teoria me praktikën, me qëllim rritjen e cilësisë së formimit profesional të studentëve, punësimin e menjëhershëm pas studimeve dhe aftësimin e tyre për krijimin e sipërmarrjeve të reja.
Blegtoria është sektori mbizotërues në bujqësinë shqiptare dhe prodhon ushqimet shtazore bazë të njeriut; qumësht, mish, vezë e mjaltë. Sasia, cilësia dhe siguria e ushqimeve shtazore vendase përcaktohet kryesisht nga teknologjitë e përmirësimit gjentik, të ushqyerit dhe mbajtjes së kafshëve në fermat tona blegtorale. Rritja e nivelit të prodhimtarisë, cilësisë dhe sigurisë së produkteve në fermat blegtorale, është fusha kryesore e studimit dhe kërkimit të Departamentit të Shkencave Zooteknike (DSHZ) të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Për t‘iu përgjigjur më mirë kësaj sfide, profesorë të këtij departamenti, ndërmorën hartimin e një projekti për rritjen e kapaciteteve akademike kërkimore të DSHZ, në kuadër të Programit Erasmus Plus të Bashkimit Europian. Ky aplikim u vlerësua ndër 164 projektet më të mira fituese Erasmus+ nga 1005 aplikime internacionale të vitit 2020.
Projekti titullohet ‘’Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety” (Program studimi Dual – Studime dhe praktikë profesionale në bujqësi dhe sigurinë ushqimore” (DualAFS) dhe do të manaxhohet financiarisht nga Universität für Ëirtschaft und Umëelt Nürtingen-Geisslingen, Gjermani. Përvec UBT si përfituesi kryesor, në projekt bashkëpunojnë edhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara Savonia, Finlandë; Universiteti “F.S. Noli” i Korcës; Universiteti “H. Prishtina” i Prishtinës;, Universiteti “I. Boletini” Mitrovicë si dhe 7 qendra dhe organizata që veprojnë në fushën e blegtorisë në Shqipëri dhe Kosovë.
Përmes këtij projekti do të zhvillohet dhe implementohet për herë të parë në vendin tonë në fushën e bujqësisë, modeli gjerman Dual i studimeve universitare, me anë të një programi Bachelor në fushën e Zooteknisë. Në këtë program Dual, studentët do të studiojnë duke kombinuar në mënyrë thuajse të barabartë (50%:50%), teorinë me praktikën, model që rrit cilësinë e formimit të tyre profesional, ndihmon punësimin e tyre të menjëhershëm pas studimeve dhe zhvillon aftësitë e tyre sipërmarrëse. Për një kohëzgjatje prej rreth 5 muajsh të çdo viti akademik, studentët do të zhvillojnë praktikë profesionale direkt në ferma dhe biznese të tjera të fushës së prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të prodhimeve blegtorale. Në këtë program studimi do t’i jepet përparësi tërheqjes në studimet universitare Bachelor të maturantëve që vijnë nga familjet e fermerëve dhe ata të zonës rurale të vendit. Projekti do të zhvillojë për herë të parë në vendin tonë, një infrastrukturë moderne dixhitale akademike të Mësimit në Distancë, sipas përvojës së universiteteve të Finlandës, si një vend lider në teknologjitë dixhitale akademike. Projekti do t’u krijojë mundësi studentëve të programit Dual të ndjekin një pjesë të studimeve pranë universiteteve partnere në Gjermani dhe Finlandë, si dhe të ndjekin leksione në auditoret tona edhe nga profesorë të këtyre universiteteve.
Projekti do të mbështesë edhe të rinj të talentuar që dëshirojnë të kryejnë një pjesë të studimeve të doktoratës në shkencat zooteknike në universitetet e huaja partnere. Përmes këtij projekti do të zhvillohet një infrastrukturë institucionale dhe fizike bashkëkohore e bashkëpunimit të departamentit me fermat blegtorale dhe bizneset e tjera të lidhura me prodhimin blegtoral. Projekti do të fuqizojë departamentin për trajnimin e specialistëve të zooteknisë si dhe për afrimin e shërbimeve të këshillimit në fushën e blegtorisë, si për bizneset private ashtu edhe për sektorin publik. Departamenti do të modernizojë përmes këtij projekti edhe laboratorët mësimorë kërkimorë, të cilët do t’u shërbejnë jo vetëm studentëve por edhe këshillimit të fermave blegtorale dhe specialistëve, në mënyrë të vecantë në fushën e vlerësimit të ushqimeve e të të ushqyerit praktik, të përmirësimit gjenetik si dhe të bioteknologjisë në fushën e blegtorisë në vendin tonë.