Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Prof. Dr. Ndoc Fasllia

Edukimi

Titull  Akademik ” Profesor”,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2016

Titull Akademik. “Prof. Asoc. Dr”,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2007

Grada shkencore: “Doktor i Shkencave Bujqesore”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2000

Master ne Shkencat Bujqesore. Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1998

Trainim profesional  i avancuar   ne fushen e “ Perdorimit te Resurseve Gjenetike te Bimeve”, Instituti i

Gjenetikes se Bimeve dhe i Kerkimit ne Kulturat Bujqesore. Gatersleben  Gjermani,1996

Trainim ne  Banken Gjenetike  te bimeve ne  “Arche Noah”  Schiltern Austria, 1996

Diplomuar ” Agronom” Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1983

Lëndët:

Permiresimi Gjenetik i Bimeve

Resurset Gjenetike te Bimeve

Kerkimet Shkencore

Biodiversiteti;  Agrobiodiversiteti; Ruajtja dhe menaxhimi i Resurseve Gjenetike te Bimeve, me rendesi per Bujqesine dhe Ushqimin; Permiresimi Gjenetik i Bimeve

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Shkencave Agronomike

 

Ndertesa:

Godina e Fakultetit  te Shkencave Pyjore. Laboratori i Gjenetikes, Bioteknologjise  dhe Permiresimit Gjenetik te Bimeve

 

Zyra:

Zyra Nr. 108

 

Tel:

068  37 62 303

 

Email:

faslia.ndoc@yahoo.com