Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Plani mesimor Master ekzekutiv 2021-2022

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV
PLANI MËSIMOR
Cikli i Trete i Studimeve  “Planifikim dhe zhvillim ekonomik territorial i zonave rurale”
         Master Ekzekutiv
 Kursi i Parë VITI AKADEMIK 2021-2022
Nr. Sem. Ore Rap. i Orëve Detyrimet e Modulit Vl. i studentit Periudh Meny. Mënyra e Zhv. të Prov.
Nr. EMËRTIMI I Kred. Zhv Gjith Leks. Sem. Prak. Sem/ Dosje Det Det. Gjate Ne Kontr. Kontr. Me Me Shk.& Gojë
MODULEVE Mod. Ushtr/etj Prak. Kursi Kontr vitit prov.  dijeve dijeve Shk. Gojë Pj. me shk.
(Kred) (Sem) (Ore) (Ore) (Ore) (Nr) (Nr) (Nr) (Nr) (%) (%) (Sem) (P/F) (Po/Jo) (Po/Jo) Përc. Elim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Institucionet dhe aktoret en territor 8 1 82.5 3 1.5 37.5 1 1 40 60 1 P po
2 Inovacioni dhe Aksionet territoriale 8 1 145 2 1 100 15 1 60 40 1 P po
3 Politikat e zhvillimit rural 7 1 125 2 0.5 88 7 1 60 40 1 P po
4 Ekonomia e Burimeve natyrore dhe mjedisit 7 1 125 2 0.5 88 7 1 60 40 1 P po
5 Politikat e BE dhe Kohezioni territorial 10 2 185 2 2 125 30 1 60 40 1 P po
6 Administrimi territorial, planifikimi dhe qeverisja territoriale 10 2 185 2 2 125 30 1 60 40 1 P po
7 Administrimi i te dhënave dhe metodat gjeoinformatike 10 2 185 2 2 125 30 1 60 40 1 P po
 Kursi i dytë VITI AKADEMIK
Nr. Sem. Ore Rap. i Orëve Detyrimet e Modulit Vl. i studentit Periudh Meny. Mënyra e Zhv. të Prov.
Nr. EMËRTIMI I Kred. Zhv Gjith Leks. Sem. Prak. Sem/ Dosje Det Det. Gjate Ne Kontr. Kontr. Me Me Shk.& Gojë
MODULEVE Mod. Ushtr/etj Prak. Kursi Kontr vitit prov.  dijeve dijeve Shk. Gojë Pj. me shk.
(Kred) (Sem) (Ore) (Ore) (Ore) (Nr) (Nr) (Nr) (Nr) (%) (%) (Sem) (P/F) (Po/Jo) (Po/Jo) Përc. Elim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Menaxhimi i ekonomisë lokale dhe risku 10 3 185 2 2 125 30 1 60 40 1 P po
2 Marketingu territorial 10 3 185 2 2 125 15 1 60 40 1 P po
3 Hartimi pergatitija dhe vlerësimi i projekteve 10 3 185 2 2 125 30 1 60 40 1 P po
4 Instrumentet dhe metodat e vlerёsimit tё politikave 6 4 112 2 0.5 75 30 1 60 40 1 P po
5 Punim i perfundimtar 24 4 1 P po po