Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Personeli Akademik i Ftuar

Në zbatim të nenin 62 “Personeli Akademik i Ftuar” të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, të nenit Nr.46 të Statutit të UBT-së të miratuar me Urdhin Nr.279 datë 28.07.2021 të Ministrit të Arsimit,Sportit dhe Rinisë, si dhe në bazë të planifikimin e ngarkesës mësimore për vitin akademik 2021-2022, të paraqitur nga departamentet e fakulteteve, shpallim njoftimin për personel akademik të ftuar sipas listave të mëposhtme:

Lista dhe Kriteret e Pedagogëve të ftuar 2021-2022