Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përparim Laze

EDUKIMI

Doktor i Shkencave Bujqësore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1992

Agronom i Përgjithshëm, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1983

LËNDËT

Hidraulikë Bujqësore (Bachelor), Përmirësimi ujor në bujqësi (Bachelor), Menaxhimi i ujit në bujqësi (Master shkencor), Agronomia e ujitjes (Master shkencor), Sistemet hidraulike dhe ujitja në kopshte dhe parqe (Master Profesional).

INTERESAT KËRKIMORE

Hidraulikë dhe hidrologji bujqësore; menaxhimi i ujit bujqësor; marrdhëniet tokë-ujë-bimë, marrdhëniet e ujitjes së bimëve me aspekte mjedisore, cilësia e ujrave të ujitjes, parametrat hidraulike të kullimit të tokave bujqësore, etj.

TITULLI

Profesor

DEPARTAMENTI

Shkencat Agronomike

NDËRTESA

Godina e Agromekanikës, FBM, UBT

TELEFONI: +355 672578321

E-mail: plaze@ubt.edu.al