Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përgjegjës Departamenti DFSHA

Prof. Asoc. Dr. Ilir MYTEBERI
E-mail: imyteberi@ubt.edu.al
https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/imyteberi/

Eshtë diplomuar në vitin 1982 në Fakultetin e Inxhinierisë në Universitetin e Tiranës; Fillon punë si pedagog në UBT, prnaë Fakultetit të Shkencave Pyjore në vitin 1983, duke zhvilluar ciklet e plotë të lendeve “Gjeodezi” dhe “Fotogrammetri”. Nga viti 2009 e në vazhdim mbulon lëndën “Topografi” në kursin e parë Bachelor, “Hyrje nw GIS” në kursin e dytë Master Shkencor dhe  “Remote sensing” në kursin e Doktoraturës. Fiton titullin  “Doktor I Shkencave r” nw vitin 2009 dhe titullin “Profesor i Asocuar” ne vitin 2014. Eshtë bashkautor i tekstit mesimor “Gjeodezia”, botim i Institutit tw Lartë Bujqesor (1990) dhe autor i tekstit mësimor “Topografia” për shkollën e mesme teknike pyjore Shkodër (2002). Fusha kërkimore kryesore e tij është ajo e Aplikimeve të Sistemeve të Informacionit Gjeografik dhe të Remote Sensing në Menaxhimin e Resurseve Pyjore.

Shiko profilin e plotë