Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pëllumb Harizaj

EDUKIMI

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2012

Doktor i Shkencave, Agronomi, Instituti i Kërkimeve Bujqësore, Lushnjë, 1995

Kandidat i Shkencave, Agronomi, Instituti i Kërkimeve Bujqësore, Lushnjë, 1992

Bachelor në Agronomi e Përgjithshme, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1983

LËNDËT

Vlerësimi i Ciklit Jetësro të Bioenergjisë dhe Bimëve Industriale, Agronomia e Përgjithshme (Parime të |Prodhimit Bimor), Lëndët e Para me Origjinë Bimore.

INTERESAT KËRKIMORE

Zhvillimi i qëndrueshëm afatgjatë i shoqërisë njerëzore; marrëdhëniet midis natyrës dhe njeriut, marrëdhënit midis burimeve natyrore dhe veprimtarive ekonomike të shoqërisë njerëzore.

TITULLI

Profesor i Asociuar, Doktor i Shkencave

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina kryesore e Fakultetit të Bujqësis dhe Mjedisit

 

ZYRA

Kati i tretë i godinës

 

TELEFONI

0682097849

 

E-mail: pharizaj@ubt.edu.al