Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pa emer

 

 

Edukimi

Master Shkencor në Monitorim dhe Rikualifikim Mjedisor, në Universitetin Sapienza të Romës, 2016

Bachelor në Shkenca Mjedisore, në Universitetin Sapienza të Romës, 2013

Lëndet:

Ekologji

Impakti Mjedisor

Ndryshimet Klimatike

Politikat e Përdorimit të Tokës.

Kerkimet Shkencore

Fokusi i kërkimeve të tij është në temën e ndryshimeve globale mjedisore, në flukset e karbonit në përbërësit e biosferës, në veçanti depozitat e karbonit në ligatinat bregdetare dhe tokat torfike në Shqipëri.

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa:

Godina e DMBN

 

Zyra:

102

 

TELEFONI

0675135679

 

Email:

aerebara@ubt.edu.al