Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pa emer

Edukimi

PhD, në Kimi, Tema: Evidentimi i nivelit të mbetjeve, shkallës së degradimit të disa pesticideve dhe impaktit të tyre në mjedis. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2007.

Master Shkencor, titulli i SHPU: “Përpunimi i lëndëve të para”.

Mikroteza: Evidentimi i skemave të trajtimeve me pesticide në ambjente të mbrojtura dhe vlerësimi i impakteve mjedisore” Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2002-2004.

Bachelor në Kimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 1983 – 1988

 

Lëndët:

Kërkimi Shkencor dhe Analiza Instrumentale (MSh).

Produktet për Mbrojtjen e Bimëve (MSh).

Përdorimi i qëndrueshëm i pesticideve, toksikologjia dhe biokimia e tyre (MP).

Mjedisi, Bima dhe Pesticidet (MSh).

Menaxhimi i pesticideve, Përdorimi dhe marketimi i tyre (MP).

Diagnoza, Bioteknologjia e aplikuar dhe Mykotoksinat (MSh).

Kerkimet Shkencore

Diagnoza e avancuar e patogjenëve bimorë me metodat molekulare dhe serologjike: Polymerase Chain Reaction (PCR), Real – Time PCR, Real – Time Loop-mediated isothermal amplification (LAMP), ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), DTBIA (Direct Tissue Blot Immunoassay), etj.

Kërpudhat toksigjenike, Mykotoksinat.

Përdorimi i Qëndrueshëm i Pesticideve, mbetjet dhe vlerësimi i riskut të tyre në shëndet dhe në mjedis.

Titulli :

Prof.Dr.

 

Departamenti:

Mbrojtja e Bimëve

 

Ndertesa:

Godina A FBM.

 

Zyra:

215

 

TELEFONI

0698593227

 

Email:

magdacara@ubt.edu.al