Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Organizimi i Studimeve

Senati I Akademik
Bordi I Administrimit
Organigrama

ORGANIZIMI I STUDIMEVE, CIKLET E STUDIMIT & KALIMI NGA NJË CIKËL NË TJETRIN

Bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 për «Arsimin e Lartë & Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën Shqipërisë», organizimi i studimeve në UBT, ciklet e studimeve, kohëzgjatja dhe kalimi nga një cikël në tjetrin, mundësohet sipas skemës më poshtë: