Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Organizimi dhe aspekte të proçesit të mësimdhënjes

ORGANIZIMI DHE ASPEKTE TË PROÇESIT TË MËSIMDHËNJES

Në Departamentin e Pyjeve proçesi i mësimdhënjes organizohet mbi bazë kursi dhe grupi mësimor për çdo program studimi. Organizimi bazohet në orarin mësimor që hartohet një javë para fillimit të çdo semestri. Format e mësimdhënies dhe raporti mes tyre përcaktohen në programet e moduleve mësimore. Format më kryesore të mësimdhënies të ofrura në DEP, janë:

  • Leksionet: Jane element i transmetimit interaktiv të njohurive teorike dhe realizohen mbi bazën e grupeve mësimore deri 80 studentë. Pjesëmarrja në leksione është e detyrueshme për 80% të orëve të leksioneve.
  • Orët praktike (seminare, ushtrime): Realizohen mbi bazë grupi mësimor, me më pak se 40 studentë. Është element i rëndësishëm i mësimdhënies nën drejtimin e lektorit të modulit dhe me pjesëmarrjen aktive të studentëve. Pjesëmarrja është e detyrueshme për 80% të orëve praktike
  • Punë laboratoriZhvillohen mbi bazë grupi mësimor, me 10-15 studentë. Studentët janë në gjendje të verifikojnë apo riprodhojnë proçese të trajtuara në leksione, me pune të pavarur të drejtuar nga lektori.
  • Projekt AplikativËshtë element praktik i mësimdhënjes, përmes të cilit studenti aftësohet të aplikojë individualisht apo në grupe të vegjël, njohuri teorike të transmetuara në një grup temash leksionesh. Dorëzimi dhe mbrojtja e Projektit janë detyrime për futjen në provimin përfundimtar të modulit mësimor.
  • Detyrë kursiRealizohet në forma të ndryshme përmes të cilit studenti aftësohet të aplikojë individualisht apo në grupe të vegjël, në situata reale, njohuri teorike të transmetuara në një temë leksioni. Dorëzimi dhe mbrojtja e Detyrës së kursit janë të detyrueshme për futjen në provimin përfundimtar të modulit mësimor.
  • Punët praktikeRealizohen mbi bazë kursi apo grupi jashtë auditorit, ku studentët tregojnë dhe përmirë-sojnë aftësitë e tyre praktikë në aplikimin e njohurive teorike të marra gjatë leksioneve.
  • EskursioneJanë elemente të mësimdhënies që zhvillohen jashtë auditoreve dhe kanë për qëllim t’u tregojnë studentëve aspekte praktike të njohurive të marra në leksione.