Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit, semestri i parë, Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, viti akademik 2020-2021

Orari i Mësimit, Semestri i Parë, Viti Akademik 2020-2021

Bashkëngjitur do të gjeni Orarin e  Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.
Në të do të gjeni Leksionet përkatëse.

Bachelor

Agromjedis dhe Ekologji
Hortikulturë
Arkitekturë Peizazhi
Mbrojtje Bimësh
Zootekni dhe Biznes Blegtoral & Biologji Marine dhe Akuakulturë & Bioteknologji Zooveterinare
Agromekanizim
Agronomi
Biologji Marine dhe Akuakulturë
Menaxhim i Burimeve Natyrore
Agrobiologji
Kopshtari
Zooveterinari

Master i Shkencave
Hortikulturë Kursi.I
Hortikulturë Kursi.II
Inxhinieri Agromjedisi Kursi.I
Inxhinieri Agromjedisi Kursi.II
Mjeksia e Bimëve Kursi.I
Mjeksia e Bimëve Kursi.II
Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale Kursi.I
Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale Kursi.II
Energjitë e Rinovueshme Kursi.I
Energjitë e Rinovueshme Kursi.II
Shkencat Agronomike.Kursi_I
Shkencat Agronomike Kursi.II

Master Profesional
Arkitekturë Peizazhi Kursi.1 & Kursi.II
Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia Kursi.I
Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia Kursi.II
Menaxhim Mjedisi Kursi.1 & Kursi.II
Teknologjitë e Avancuara në Hortikulturë
Zhvillim Rural Kursi.1 & Kursi.II
Komunikim dhe Ekstension Bujqësor_Kursi_II