Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i mësimit, semestri i dytë, viti akademik 2020-2021

Orari i mësimit, semestri i dytë, viti akademik 2020-2021

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Cikli i parë i studimeve Bachelor
Teknologji Agroushqimore
Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit
Vreshtari Enologji

Cikli i dytë i studimeve “Master i Shkencave”
Bioteknologji Ushqimore
Teknologji Ushqimore

Cikli i dytë i studimeve “Master Profesional”
Analizat e Ushqimeve
Cilësia dhe Siguria Ushqimore

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e mësimit, për semestrin e dytë, për programet e studimit:
1) Program i integruar i ciklit të dytë të studimit “Mjekësi Veterinare”
2) Program me karakter profesional 2 – vjeçar “Menaxhim Veterinar”

Orari semestri i dytë, FMV