Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Olsid Mema

EDUKIMI

Master Shkencor në Gjeodezi, Universiteti Politeknik i Tiranës,Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë, 2012

Bachelor në Gjeodezi, Universiteti Politeknik i Tiranës,Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë, 2009

LËNDËT

Topografi bujqësore, Topografi dhe Sistemimi tokave, Topografi dhe Hidraulike bujqësore, Topografi dhe ndërtim ne Peizazh, Topografi dhe sistemet e ujitjes në kopshtari, Topografi dhe sistemet e ujitjes në peizazh, Autocad.

INTERESAT KËRKIMORE

  • Aplikimi i GIS dhe Remote Sensing në bujqësinë preçize
  • Rilevimet batimetrike në analizimin dhe zhvillimin e planeve të menaxhimit të baseneve ujor në Shqipëri (kapaciteti ujor, sendimentet etj.)

TITULLI

Asistent lektor, Master Shkencor

DEPARTAMENTI

Shkencave Agronomike, FBM

NDËRTESA

Godina Agromekanikës

TELEFONI

0692553397

E-mail: omema@ubt.edu.al