Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTE – PUNE

niversiteti Bujqësor i Tiranës rishpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore.

Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 28.10.2021 në orën 11:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 25.10.2021

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë.

Personel akademik ”Asistent-Lektor” pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore