Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ofertë Pune

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë ”Specialist” niveli IV-a, në Departamentit Hortikulturë dhe Arkitekturë Peisazhi pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.

1 -Specialist-Kategoria I V-a.

Kritere të Veçanta:

• Të ketë përfunduar studimet në fushën e Arkitekturë Peisazhi, preferohet studime të kryera në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në nivelin bachelor dhe master płofesional.
• Të ketë eksperiencë pune në profesion, të paktën dy Vite.
• Njohuri të gjuhës angleze, e shoqëruar me dëshmi, jo më pak se niveli B1.

Në rast mosplotësimi të kritereve më sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinën e Rektoratit të Ri (kati I) në datën 08.02.2022 në orën 12:00
Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 03.02.2022.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshlëłn janë të bashkëngjitura.

Oferte Pune_Specialist FBM