Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Specialist” niveli IV-a, në Departamentit Hortikulturë dhe Arkitekturë Peisazhi pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.

1 – Specialist-Kategoria IV-a.

Kritere të Veçanta:
   • Të ketë përfunduar studimet në fushën e Arkitekturë Peisazhi, preferohet studime të kryera në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në nivelin bachelor dhe master profesional.
   • Të ketë eksperiencë pune në profesion, të paktën dy vite.
   • Njohuri të gjuhës angleze, e shoqëruar me dëshmi, jo më pak se niveli B1.

Në rast mosplotësimi të kritereve më sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinën e Rektoratit të Ri (kati I) në datën 25.11.2021 në orën 11:00
Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 22.11.2021.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni