Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Oferte – Pune

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Specialist” niveli IV-a, në Departamentit Hortikulturë dhe Arkitekturë Peisazhi pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.

Kritere të Vecanta:

1-Specialist-Kategoria IV-a.

• Të ketë përfunduar studimet në fushën e Arkitekturë Peisazhi, preferohet studime të kryera në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në nivelin bachelor dhe master profesional.
• Të ketë eksperiencë pune në profesion, të paktën dy vite.
• Njohuri të gjuhes angleze, e shoqeruar me dëshmi, jo më pak se niveli B1.

Në rast mosplotësimi të kritereve më sipër dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do të zhvillohen në godinen e Rektoratit të Ri (kati I) në datën 15.03.2022 në orën 12:00

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorine e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranes jo më vonë se data 09.03.2022.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura,

Oferte Pune