Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqesor i  Tiranes  shpall 1 (nje) vend pune per personel administrativ ne kategorine “Specialist” niveli  IV-a, ne Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit.

1-Specialist-Kategoria IV-a. Kritere te Vecanta jane:

  • Te kete kryer studimet ne fushen e Ekonomise.
  • Te kete kryer master ne fushen e Ekonomise.
  • Te zoteroje perdorimin e kompjuterit ne programet ekonomike.
  • Te kete pervoje pune se paku 5 vite ne fushen perkatese.
  • Njohuri  te gjuhes angleze,  e shoqeruar me deshmi, jo me pak se niveli B 1.

Ne rast mos plotesimi te kritereve me siper dosja e aplikantit nuk pranohet.

Konkursi do te zhvillohen ne godinen  e Rektoratit te Ri (kati  I) ne daten  25.02.2022 ne oren 14°°

Te interesuarit do te dergojne dokumentacionin e nevojshem ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Juridike te Universitetit Bujqesor te Tiranes jo me vone se data 22.02.2022.

Kriteret e pergjithshme dhe dokumentacioni i nevojshem jane te bashkengjitura,

Specialist FBM Oferte pune