Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

OBJEKTIVAT E QKU-së

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

OBJEKTIVAT E QKU-së

 

Në fushën e mësimdhënies:
• Përgatitja e specialistëve dhe kërkueseve të aftë në fushën e ushqimit;
• Të formojë specialistë me aftësi praktike dhe kompetencë profesionale;
• Mbështje për realizimin e praktikave profesionale për studentet e ciklin të parë dhe të dytë;
• Të ofrojë kurse kualifikimi, për të mundësuar rikthimin në auditorët universitare specialisteve dhe personave të interesit në fushën e ushqimit për rifreskimin e dijeve profesionale apo shkencore.

 

Në fushën e kërkimit shkencor
• Realizon kërkime dhe zhvillime për një gamë të gjerë të produkteve ushqimore nga niveli i lartë deri në shkallën pilot;
• Realizon transferime të teknologjive të duhura në industrinë ushqimore;
• Standardizimi i produkteve ushqimore;
• Karakterizimin fiziko-kimik të produkteve ushqimore;
• Vlerësimi sensorial;
• Mbështes realizimin e programeve të studimeve “Master i shkencave” dhe “Doktoratë”, të ofruara nga departamentet e fakultetit.
• Mbështje për realizimin e veprimtarive kërkimore shkencore për GKM të departamenteve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.
Në fushën e shërbimeve
• Analizë Fiziko-kimike (për autokontroll për të tretë):
• Ofron trajnime të ndryshme të përpunimin e ushqimit:
• Analiza e Sigurisë Ushqimore;
• Vlerësimi Ndjesor i Ushqimit:
• Kërkime dhe Konsulencë Ushqimore