Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 75, datë 27.12.2019

V E N D I M
Nr. 75, datë 27.12.2019

“PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR “ANALIZËN E VEPRIMTARISË SË
UNIVERSITETIT BUJQESOR TË TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019”

Bordi i Administrimit, mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015, datë 22.7.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit Bujqësorë të Tiranës, Vendimin e Senatit Nr. 98, datë 24.12.2019, protokolluar në UBT me Nr. 2564/2 Prot., datë 24.12.2019, si dhe referuar kërkesës së Administratorit të UBT-së me Nr. 2564/3 Prot., datë 26.12.2019, në mbledhjen e tij të datës 27.12.2019,

V E N D O S I :

Kliko këtu: Vendim Nr. 75, datë 27.12.2019