Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftohen të gjithe studentët, që plotësojnë kushtet përpërfitimin e bursave për vitin akademik 2022-2023 qëstudjojnë në programet e studimit:

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

ADMINISTRATORI

Program ciklit parë studimeve,

Program integruar studimeve,
Program studimeve profesionale

zbatim VKM nr.903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjesstudentore, për studentët e shkëlqyer, studentët studiojnë programe studimi fushat prioritare dhe studentët nevojë” e ndryshuar me VKM nr.784, datë 26.12.2018 dhe VKM nr.39, datë 23.01.2019,

1. Afati i dorëzimit dokumentacionit nga studentët sipaskritereve përfitojnë bursë për vitin akademik 2022-2023, do jetë:

a. Për muajn TetorNëntor nga data 25 Tetorderi 30Nëntor 2022, (faza e parë),
b. Për muajin Dhjetor nga data 01 dhjetorderi 31 dhjetor2022 (faza e dytë),
c. Nga Janari 2022 e vazhdimpër vitin akademik2022-2023, datat e dorëzimit të dokumentacionit ngastudentët të jetnë brënda datës 30 të cdo muaji, (faza e trëtëe etj……).

Bursa financiare paguhet nga data e regjistrimit rastet e aplikimit fillim vitit akademik, (faza e parë). Për fazat e tjera, bursa financiare paguhetnga muaji pasardhës, kur studenti ka paraqiturkërkesën dhe përfitojnë vetëm ata student qëplotësojnë kriteret e përcaktuara këtë vendimgjatë vitit akademik 2022 – 2023.

1. Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet:

a. Nëpërmjet shërbimit postar adresën e poshtë:

Universiteti Bujqesor Tiranë, Fakulteti i Bujqësisë dheMjedisit, Rruga “Pajsi Vodica”, Kodër-Kamëz Tiranë,

b. Ose nga student i interesuar për përfitim burse Zyrën e finances, Godina e Agronomisë kati i dytë,zyra 208,

2. Studentët duhet dorëzojnë me dokumentacionin dhe nr. personal llogarisë bankare, (Banka Raiffeisen),
3. Dokumentacioni jetë origjinal ose i noterizuar (përveçdokumentacionit marrë nga e-albania).
4. Studentët e pranuar vitin e parë akademik, programet e studimeve profesionale, programet e ciklit parë studimeve dhe programet e integruara studimeve institucionet publike arsimit lartë, me notë mesatarevjetore nga 9 (nëntë) deri 10 (dhjetë) nga sistemi i arsimit mesëm lartë, përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve

Lista e studentëve pranuar vitin e parë akademikdhe plotësojnë kriterin e notës mesatare hartohet ngaQëndra e Shërbimeve Arsimore.

Këta studentë duhet dërgojnë në zyrat e finances se fakulteteve perkatese vetëm fotokopje kartës identitëtit dhe nr personal bankar (Banka Raiffeisen).

7.Studentët e regjistruar programet e studimeveprofesionale, programet e ciklit parë studimeve, programete integruara studimeve institucionet publike arsimit lartë, vitet pas parit, me notë mesatare vjetore ponderuar nga 9 (nëntë) deri 10 (dhjetë), vitit paraardhësakademik përllogaritur me kreditet dhe notat e atij vitiakademik nga institucionet publike arsimit lartë. Studentëtduhet kenë shlyer gjitha detyrimet e vitit para ardhësakademik, për cilin llogaritet nota mesatare vjetore e ponderuar.

Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen ngaZyra e Studimit dhe Studentëve UniversitetitBujqësor Tiranë.

Këta student duhet dërgojnë në Zyrën e Financës sëfakultetit vetëm fotokopje kartës identitëtit dhe nr personal bankar (Banka Raiffeisen).

Nuk përfitojnë bursë:

a) Studentët janë duke ndjekur një program dytëstudimi për cilin duhet përballojnë koston e plotë studimeve. Nga ky rregull përjashtohen studentët e shkëlqyer.
b) Studentëve përsërites i ndërpritet mbështetja nga fondetpublike me përjashtim rasteve madhore.

Kujdes: Ky dokumentacion shërben vetëm për përfitim burse.

Bashkelidhur Formulari për aplikim për bursë dhedokumentacionin që do paraqesin studentët sipas kadegorive

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

Nr. ______ rregj.​​​​​​   Tiranë, më ____ / ____ / 202__

FORMULAR APLIKIMI PËR PËRFITIM BURSE PËR STUDENTËT QË NDJEKIN:

Program ciklit parë studimeve,
Program integruar studimeve,
Program studimeve profesionale,

1. Emër Mbiemër __________________________________________
2. Atësia _________________________________________________
3. Datëlindja ______________________________________________
4. Nr.ID__________________________________________________
5. Program Studimi/Profili___________________________________
6. Kursi/grupi _____________________________________________
7. Kategoria e përjashtimit nga tarifa ___________________________
8. Nr.telefoni______________________________________________

Unë ______________________________, student në Fakultetin Bujqësisë dhe Mjdisit, paraqes kërkesën për të përfituar bursëpër vitin akademik 2022-2023, pasi plotësoj kushtet e përcaktuara nga Vendimet e Këshillit të Ministrave  nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 903, datë 21.12.2016”.

Deklaroj se në të dhënat e paraqitura nga ana ime si dhe dokumentacioni shoqërues që provon plotësimin e njërit prej kritereve të renditura në vijim të kërkesës time, të nënvizuara me shenjën X përbri kriterit.

I gjithë dokumentacioni i paraqitur është dokumentacion zyrtar dhe i marrë nga instuticione shtetërore dhe/ose të njohura me ligj.

Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë kërkesë, si dhe paraqitja e dokumentave të falsifikuara, përveç përgjegjësisë penale, sjellin automatikisht edhe heqjen e së drejtës për të përfituarbursë.

Dokumentat shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara.

________________________________________

(Emer Mbiemer Nenshkrimi i kërkuesit)

Kriteret për të përfituar bursë për studentët e Fakultit tëBujqësisë dhe Mjedisit, për vitin akademik 2022-2023, janë si më poshtë:

1. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen /përfitojnë Ndihmë Ekonomike;

Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore në lidhje me përfitimin e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të jete i protokolluar ku të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të regjistrit. Vërtetimi duhet të jetë me firmë dhe vulë origjinale, ose nga sistemi e-albania.

2. Bashkëshortët, cilët kanë fëmijë dhe janë dy student;

Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Vërtetim studenti për bashkëshorten apo bashkëshortinstudent/e – Dokument original.

3. Studentët, persona me aftësi kufizuara, vërtetuar ngaKomisioni Mjekësor i Caktimit Aftësisë për Punë, përfitues pagesës aftësisë kufizuar;

Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar),
Vërtetim nga organet e Qeverisjes Vendore për përfitimin e pagesës së aftesisë së kufizuar- Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

4. Studentët, të cilët i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar;
Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar), për të dy prindërit,
Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për të dy prindërit – Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

5. Studentët, cilët i kanë dy prindërit pensionistë osenjërin prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton;
Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Vërtetim nga sigurimet shoqërore për pension pleqërie për prindërit – Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse,
Çertifikatë vdekje(në rast se njëri nga prindërit nuk jeton).

6. Studentët, të cilët janë të tretët e lart në radhën e fëmijëve në familje me tre fëmijë a më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë;

Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Vërtetim studenti për dyfemijët e lindur (vëllezërit dhe motrat) para studentit aplikues.

7. Studentët, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç;

Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Fotokopje e noterizuar e dokumentit për statusin e jetimit,
Çertifikatë vdekje për të dy prindërit.

8. Studentët, të cilët kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, deri në moshën 25 vjeç;
Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Fotokopje e noterizuar e Vendimit të Gjykatës së formës së prerë.

9. Studentët, të cilët janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç;
Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Dokument vërtetues lëshuar nga organet përkatëse,për studentët që kanë përfituar statusin ligjor si viktima të trafikut- Dokument origjinal /fotokopje e noterizuar.

10. Studentët, të cilët janë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
Çertifikatë vdekje për njërin prind,
Vërtetim nga institucionet përkatëse i humbjes së jetës së prindit në krye të detyrës-
Dokument origjinal /fotokopje e noterizuar.

      Dorëzoi dokumentacionin​​​​​Mori nëdorëzim dokumentacionin

(Emër Mbiemër Nënshkrimi i studentit)​​​​(Nënshkrimi i punonjësit të financës)

_______________________________​​​​_______________________________

Datë ___ / ____ / 202__