Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve (Mastër Shencor dhe Mastër Profesional), që plotesojnë kriteret për reduktim nga tarifa e shkollimit me 50%  për vitin akademik 2021-2022.

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015,datë 22.07.2015,”Për Arsimin e lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”,Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”,

Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga studentët sipas kritereve për perjashtimin 50% nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022, do të jetë nga data 12 Nëntor2021 deri në 15 Dhjetor 2021

 1. Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet në zyrat e financës së cdo fakulteti ose me postë si më poshtë:

 

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina A e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit kati i dytë ,zyra 203

 

Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina e Agronomisë kati i dytë ,zyra 208

 

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina e Biblotekës së UBT-së, kati i dytë

 

Fakulteti i Shkencave Pyjore

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina e Fakultetit të Shkencave Pyjore kati i dytë ,zyra 210

 

Bashkëlidhur këtij njoftimi gjeni dokumentacioni që paraqesin studentët sipas kategorive:

1-Studentët me Aftësi të Kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë,

 1. Fotokopje e kartës së identitetit të studentit
 2. Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar)
 3. Vërtetim nga organet e qeverisjes vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar.-Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

2-Studentët, fëmijë të personave / familjes me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të KMCAP-së. për punë, familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë nga ligji nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, ndihmë ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë e vetëqeverisjes vendore,

 1. Kopje e noterizuar e Vendimit të KMCAP-së (Komsionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë) për studentët e personave/familjes me Aftësi të Kufizuar;
 2. Vërtetim që lëshon shoqata e invalidëve të punës së rrethit përkatës së bashku me fotokopjen me vulë të njomë të Dëshmisë së Invalidit të Punës të përfituar sipas statusit të invalidit të punës;
 3. Vërtetim origjinal të institutit të sigurimeve shoqërore për pagesën e pensionit të invaliditetit;
 4. Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore për masën e pagesës së Aftesisë së Kufizuar për kategoritë PAK, i Verbër dhe Para e Tetraplegjik, si dhe për masën e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit si familje në përbërje anëtare me statusin Invalid Pune;
 5. Fotokopje të kartës së identitetit të studentit;
 6. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit

3-Studentët, familjet e të cilëve trajtohen /përfitojnë Ndihmë Ekonomike të plotë apo të pjesshme nga Njesitë e vetëqeverisjes Vendore,

 1. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit
 2. Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.
 3. Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore në lidhje me përfitimin e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të jetë i protokolluar ku të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të regjistrit. Vërtetimi duhet të jetë me firmë dhe vulë origjinale.

4-Studentëve deri në moshën 25 vjeç, që kanë vetëm njërin nga prindërit, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, me të ardhura vjetore të familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve; 

 1. Çertifikatë vdekje për prindin që është ndarë nga jeta;
 2. Vërtetime që të vërtetojnë të ardhurat vjetore të familjes, si më poshtë;
 3. Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore nëse familja përfiton ndihmë ekonomike si familje në nevojë;
 4. Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve që asnjë nga familjarët e studentit (personat mbi 18 vjec) nuk ushtrojnë aktivitet privat;
 5. Vërtetim nesë prindërit apo ndonjë pjesëtar i familjes mbi 18 vjec janë të rregjistruar si punëkërkues të papunë (nga zyra e punës);
 6. Vërtetim nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (nëse përfitojnë pension ose jo);
 7. Vërtetim nëse familjarët kanë tokë ose pasuri të paluajtshme fitimprurëse në pronësi.
 8. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit
 9. Fotokopje të kartës së identitetit të studentit;

5-Studentët, që kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç:

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Certifikatën e vdekjes së dy prindërve;
 3. Fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit ,
 4. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit 

6-Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë:

 • Rasti I, kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prinderit;
 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vendim Gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prindërit (kopje origjijnale ose kopje e noterizuar e vendimit të gjykatës).
 1. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit
 • Rasti II, kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind dhe prindi tjetër nuk jeton;
 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vendim Gjjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind (kopje origjijnale ose kopje e noterizuar e vendimit të gjykatës)
 3. Certifikatë vdekje e prindit tjetër.
 4. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit

7-Studentët deri në moshën 25 vjeç, që janë identifikuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qënieve njerëzore;

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vërtetim që kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qënieve njerëzore;

8-Studentët fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga ministria/institucioni përgjegjës;

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Çertifikatë vdekje e prindit që ka humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
 3. Vërtetim konfirmimi nga Ministria përkatëse;
 4. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit

9- Studentët romë dhe ballkano-egjiptianë, të konfirmuar si të tillë nga ministria përgjegjëse për mbrojtjen sociale;;

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vërtetim anëtarësie në shoqatën përkatëse;
 3. Deklaratë noteriale nga studenti i cili vetdeklaron etëninë.

10-Studentët fëmijë të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie:

 1. Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.
 2. Çertifikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me prindin të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politik nga sistemi komunist,ose fëmijë me prind të dënuar politik me heqje lirie.
 3. Vërtetim i statusit të prindit ish të përndjekur/dënuar politik — Dokument origjinal
 4. Dëshmi penaliteti për prindin ish të përndjekur politik, ose vërtetim për kohën e dënimit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brëndëshme- Dokument original.

11- Studentët që fillojnë vitin e parë të ciklit të dytë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë dhe që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë me notë mesatare vjetore 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë),

 1. Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen nga Zyra e Studimeve dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor Tiranë.

12- Studentët që rezultojnë me notë mesatare vjetore 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë), të regjistruar në vitin e parë pas të parit dhe që kanë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitin akademik paraardhës.

 1. Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen nga Zyra e Studimeve dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor Tiranë.

 Më poshtë gjeni formularin per aplikim për reduktim me 50% nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin 2020-2021

FORMULAR APLIKIMI PËR REDUKTIM ME 50% NGA TARIFA E SHKOLLIMIT

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigarafree shopcamel sigaracaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch Bluecaptain blackgörükle escortyalova escorthacklink satışhacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortadana escortsohbet numaralarıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 5 mgcialis 100 mgcialis satışcialis jelcialis siparişcialiscialis nedirviagra fiyatviagra 100 mg fiyatviagraviagra fiyatviagra nedircialis fiyatıcialis jelcialiscialis 5 mgcialis 20 mgcialis 100mggeciktirici spreygeciktiricistag 9000liftanovagravigrandeorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişcinsel hastalıklarcialis jelcialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg 28 tablet fiyatcialis 100 mgcialis 20 mgcialis satışkamagra jel fiyatkamagra nedirkamagrakamagra hapkamagra jelankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusgaziantep escortGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain blackmarmaris escortmarvel sigarawinston dark blue fiyatwinston slender bluemarlboro touchparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanacamel sigarakent switch fiyatlucky strikefree shopmarlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch blueparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionlm sigaraadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellredwin girişsupertotobet girişyalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortistanbul escortmecidiyeköy escortşişli escortkurtköy escortsosyal ablagaziantep escortlarısohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range blueMelbetpendik escortcamel sigaraparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionviagra fiyatcaptain blackçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4bodrum escortbodrum escortbodrum escortbayrampaşa escortbeşiktaş escortçağlayan escorttaksim escortbakırköy escortistanbul escortgüngören escortkasımpaşa escortkaynarca escortesenyurt escortistanbul escortacıbadem escortadalar escortadapazarı escortalibeyköy escortaltınşehir escortanadoluhisarı escortanal escortarnavutköy escortatakent escortbahariye escortbahçeköy escortbahçelievler escortbalmumcu escortbaşakşehir escortantalya escort bayanbebek escortbebek escortataşehir escortbeyazıt escortbeykoy escortbeyoğlu escortbomonti escortbüyükdere escortcaddebostan escortçamlıca escortçapa escortcavusbaşı escortcebeci escortçengelköy escortcevizlibağ escortçiftehavuzlar escortcihangir escortçubuklu escortdikilitaş escortdragos escortdudullu escortedirnekapı escortkurtköy escorteminönü escortescort lazımankara escortkemerburgaz escortatalar escortömerli escorttopkapı escortzeytinburnu escortavcılar escorterenköy escortgebze escorthalkalı escortşişli escorteve gelen escorteyüp escortfenerbahçe escortfeneryolu escortfikirtepe escortfındıklı escortfındıkzade escortflorya escortfulya escortgalata escortgaziosmanpaşa escortgrup escortgulhane escortgulsuyu escortharbiye escortharem escortharem escorthasanpaşa escortincirli escortıspartakule escortistanbul masajistanbul escortistanbul escortkabataş escortdjarum blackolimpbet kzmarlboro double fusionlifta 20 mglifta 5 mgdegraorcafilviagra hapviagra siparişviagra fiyatıviagra satışviagraeczacıbaşı viagra fiyatlarıviagra siparişviagra fiyatıdjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıcinsel hap çeşitlerieczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimleripenis serleştirici haplarerkeklerde cinsel gücü artıran ilaç isimleribayan istek arttırıcı damla çeşitleribayan azdırıcı hap çeşitlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimleriereksiyon sağlayıcı ilaç çeşitlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitlerimarlboro double fusioncamel sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimlerimarlboro goldeczanede satılan viagrawinston lightwinston dark bluecialis resmi satış sitesiMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macunvega 100 mg hapcaptain black bluenovagra geciktirici hapçin topu siparişolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra kremi satın alviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortfree shopsex hikayependik escortyalova escortgörükle escortçınarcık escortkartal escorttuzla escortpendik escortmaltepe escortbostancı escortataşehir escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberescortescortescortescortescortescortescortescortescorthttps://www.festivaldecraponne.com/kartal escortyapay kızlık zarışişli escortşişli escort bayankurtkoy escorttuzla escortsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fm/bnsoundtracker.fm/en/mecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortSincan escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortkartal escortmersin escortbedava bonus veren bahis siteleriBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escort