Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve (Mastër Shencor dhe Mastër Profesional), që plotesojnë kriteret për reduktim nga tarifa e shkollimit me 50%  për vitin akademik 2021-2022.

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015,datë 22.07.2015,”Për Arsimin e lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”,Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”,

Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga studentët sipas kritereve për perjashtimin 50% nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022, do të jetë nga data 12 Nëntor2021 deri në 15 Dhjetor 2021

 1. Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet në zyrat e financës së cdo fakulteti ose me postë si më poshtë:

 

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina A e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit kati i dytë ,zyra 203

 

Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina e Agronomisë kati i dytë ,zyra 208

 

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina e Biblotekës së UBT-së, kati i dytë

 

Fakulteti i Shkencave Pyjore

“Rruga Pajsi Vodica, Kodër-Kamëz-Tiranë”

 • Godina e Fakultetit të Shkencave Pyjore kati i dytë ,zyra 210

 

Bashkëlidhur këtij njoftimi gjeni dokumentacioni që paraqesin studentët sipas kategorive:

1-Studentët me Aftësi të Kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë,

 1. Fotokopje e kartës së identitetit të studentit
 2. Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar)
 3. Vërtetim nga organet e qeverisjes vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar.-Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

2-Studentët, fëmijë të personave / familjes me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të KMCAP-së. për punë, familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë nga ligji nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, ndihmë ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë e vetëqeverisjes vendore,

 1. Kopje e noterizuar e Vendimit të KMCAP-së (Komsionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë) për studentët e personave/familjes me Aftësi të Kufizuar;
 2. Vërtetim që lëshon shoqata e invalidëve të punës së rrethit përkatës së bashku me fotokopjen me vulë të njomë të Dëshmisë së Invalidit të Punës të përfituar sipas statusit të invalidit të punës;
 3. Vërtetim origjinal të institutit të sigurimeve shoqërore për pagesën e pensionit të invaliditetit;
 4. Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore për masën e pagesës së Aftesisë së Kufizuar për kategoritë PAK, i Verbër dhe Para e Tetraplegjik, si dhe për masën e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit si familje në përbërje anëtare me statusin Invalid Pune;
 5. Fotokopje të kartës së identitetit të studentit;
 6. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit

3-Studentët, familjet e të cilëve trajtohen /përfitojnë Ndihmë Ekonomike të plotë apo të pjesshme nga Njesitë e vetëqeverisjes Vendore,

 1. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit
 2. Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.
 3. Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore në lidhje me përfitimin e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të jetë i protokolluar ku të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të regjistrit. Vërtetimi duhet të jetë me firmë dhe vulë origjinale.

4-Studentëve deri në moshën 25 vjeç, që kanë vetëm njërin nga prindërit, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, me të ardhura vjetore të familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve; 

 1. Çertifikatë vdekje për prindin që është ndarë nga jeta;
 2. Vërtetime që të vërtetojnë të ardhurat vjetore të familjes, si më poshtë;
 3. Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore nëse familja përfiton ndihmë ekonomike si familje në nevojë;
 4. Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve që asnjë nga familjarët e studentit (personat mbi 18 vjec) nuk ushtrojnë aktivitet privat;
 5. Vërtetim nesë prindërit apo ndonjë pjesëtar i familjes mbi 18 vjec janë të rregjistruar si punëkërkues të papunë (nga zyra e punës);
 6. Vërtetim nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (nëse përfitojnë pension ose jo);
 7. Vërtetim nëse familjarët kanë tokë ose pasuri të paluajtshme fitimprurëse në pronësi.
 8. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit
 9. Fotokopje të kartës së identitetit të studentit;

5-Studentët, që kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç:

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Certifikatën e vdekjes së dy prindërve;
 3. Fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit ,
 4. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit 

6-Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë:

 • Rasti I, kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prinderit;
 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vendim Gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prindërit (kopje origjijnale ose kopje e noterizuar e vendimit të gjykatës).
 1. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit
 • Rasti II, kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind dhe prindi tjetër nuk jeton;
 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vendim Gjjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind (kopje origjijnale ose kopje e noterizuar e vendimit të gjykatës)
 3. Certifikatë vdekje e prindit tjetër.
 4. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit

7-Studentët deri në moshën 25 vjeç, që janë identifikuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qënieve njerëzore;

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vërtetim që kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qënieve njerëzore;

8-Studentët fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga ministria/institucioni përgjegjës;

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Çertifikatë vdekje e prindit që ka humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
 3. Vërtetim konfirmimi nga Ministria përkatëse;
 4. Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve të fundit

9- Studentët romë dhe ballkano-egjiptianë, të konfirmuar si të tillë nga ministria përgjegjëse për mbrojtjen sociale;;

 1. Fotokopje e kartës së identitetit;
 2. Vërtetim anëtarësie në shoqatën përkatëse;
 3. Deklaratë noteriale nga studenti i cili vetdeklaron etëninë.

10-Studentët fëmijë të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie:

 1. Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.
 2. Çertifikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me prindin të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politik nga sistemi komunist,ose fëmijë me prind të dënuar politik me heqje lirie.
 3. Vërtetim i statusit të prindit ish të përndjekur/dënuar politik — Dokument origjinal
 4. Dëshmi penaliteti për prindin ish të përndjekur politik, ose vërtetim për kohën e dënimit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brëndëshme- Dokument original.

11- Studentët që fillojnë vitin e parë të ciklit të dytë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë dhe që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë me notë mesatare vjetore 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë),

 1. Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen nga Zyra e Studimeve dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor Tiranë.

12- Studentët që rezultojnë me notë mesatare vjetore 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë), të regjistruar në vitin e parë pas të parit dhe që kanë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitin akademik paraardhës.

 1. Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen nga Zyra e Studimeve dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor Tiranë.

 Më poshtë gjeni formularin per aplikim për reduktim me 50% nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin 2020-2021

FORMULAR APLIKIMI PËR REDUKTIM ME 50% NGA TARIFA E SHKOLLIMIT