Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

NJOFTIM

NJOFTIM

Në përputhje me Ligjin Nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UBT-së të miratuar me Urdhër Nr. 279, datë 28.07.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Rregulloren e Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe Rregulloren e Rekrutimit të Stafit Akademik dhe Ndihmës Akademik në UBT-ë, ju informojmë se tre procedurat e rekrutimit janë anulluar për arsyet mëposhtme:

  1. Për procedurën e rekrutimit/pranimit për kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin Matematikë-Informatikë pranë Fakultetit të Ekonomisë, të protokolluar me Nr. 1979 Prot, datë 15.11.2021, parashikuar për tu zhvilluar në datën 17.12.2021, u paraqit 1(një) aplikant/ kandidat.
  2. Për procedurën e rekrutimit/pranimit për kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin Drejtim Agrobiznesi pranë Fakultetit të Ekonomisë, të protokolluar me Nr. 1977 Prot, datë 15.11.2021, parashikuar për tu zhvilluar në datën 17.12.2021, u paraqit 1(një) aplikant/ kandidat.
  3. Për procedurën e rekrutimit/pranimit për kategorinë “Lektor” në Departamentin Drejtim Agrobiznesi pranë Fakultetit të Ekonomisë, të protokolluar me Nr. 1978 Prot, datë 15.11.2021, parashikuar për tu zhvilluar në datën 15.12.2021, u paraqit 1(një) aplikant/ kandidat.

Referuar fakteve të mësipërme si dhe në zbatim të kritereve të publikuara, procedurat anullohenv, pasi në rregulloren e rekrutimit përcaktohet qartë se: “Në rastin kur ka më pak se 2 (dy) kandidatë, konkurimi anullohet”.