Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për ofertë pune

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1(një) vend pune për personel ndihmës akademik ne kategorinë “Laborant” niveli IV,në departametin e Drejtim Agrobisnesi prane Fakuletit të Ekonomise dhe Agrobiznesit
Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët që konkurojnë(Dokumenti)