Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për ofertë pune

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1(një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Laborant” niveli IV-b,në departametin e Drejtim Agrobisnesi pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit(FEA) bazuar në kërkesën e FEA me Nr.1966 Prot, datë 27.10.2021.

Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët që konkurojnë(Dokumenti)