Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim për konsultime, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

NJOFTIM

  • Në datën 31/05/2021 të gjithë studentët do të kthehen në auditor për të vazhduar me konsultimet (praktikat/seminaret), të cilat do të realizohet gjatë 3 javëve duke filluar nga data 31/05/2021-18/06/2021.
  • Për kursin e tretë të ciklit të parë të studimeve Bachelor pas përfundimit të ciklit 10 javor të mësimit, në vijim do të vazhdohet me procesin e zhvillimit të praktikave profesionale ku studentët njëkohësisht do të zhvillojnë konsultime (praktika/seminare) në javën e 12 – 13 – 14, duke filluar nga data 31/05/2021 deri në 18/06/2021;
  • Për kursin e dytë të programit profesional 2 vjeçar pas përfundimit të ciklit 10 javor të mësimit, në vijim do të vazhdohet me procesin e zhvillimit të praktikave profesionale ku studentët njëkohësisht do të zhvillojnë konsultime (praktika/seminare) në javën e 12 – 13 – 14, duke filluar nga data 31/05/2021 deri në 18/06/2021;
  • Vazhdimësia e procesit mesimor i cili pëfshin konsultimet (praktikat/seminaret) është shumë i rëndësishmën pasi ju krijon mundësinë që paqartësitë apo çështjet e tjera që lidhen me mësimin të cilat nuk keni mundur ti ezauroni on line ti përfundoni në auditor.
  • Gjithashtu prezenca juaj në auditor ju jep mundësinë që kryeni dhe konsultime për provimet të cilat do të zhvillohen në klasë.

S U K S E S E