Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim fituesi asistent lektor FMV

Lenda: Njoftim fituesi

Në përputhje me Ligjin nr. 80/2015, datë 22/7/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 64, pika 1, në Statutin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Kreu V,“Rregulloren e Rekrutimit të Stafit Akademik & Ndihmës në UBT”, në nenin 3, pika 8/A, shkresës së Dekanit të FMV-së me nr. 510  prot., 22.02.2022 “Mbi plotësimin e një vend të lirë pune si personel akademik “Asistent-Lektor” në Departamentin e “Moduleve Paraklinike” pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, në përfundim të gjithë procedurës (vlerësim-ankimim), njoftojmë se fitues shpallet:

Njoftim fituesi asistent lektor FMV