Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Njoftim

Në kuadër të projektit “Tipologjia e fermave si mjet identifikimin e praktikave më të mira bujqësore dhe Ekonomike” si edhe për hartimin e politikave mbështetëse (TipBestPra), i financuar nga AKKSHI, është hartuar një bazë të dhënash me informacione nga më shumë se 1000 ferma të tre qarqeve të ndryshme Fier, Kroçë dhe Kukës, për të gjithë ata të cilët duan që të aksesojnë informacione nga kjo bazë të dhënash (në nivel grup ferme), për qëllime studimi apo kërkimi, mund ti drejtohen për më shumë: Dr. Fatmir Guri  e-mail: fatmirguri@instant.al/ubttest