Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

NEWSLETTER VOL. 1 NR. 1

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Fakultetiti Shkencave Pyjore
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Newsletter nr2