Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ndoc Vata

EDUKIMI

PhD, Agronomi,   Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005.

 Msc, (SHPU),Agronomi, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 2001- 2003.

 Jurist, Universiteti  i Tiranë  1995.

 Agronom I Përgjithshem, Instituti i Lartë Bujqësor sot Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1982- 1986

LËNDËT

Makinat Bujqësore, Mekanizmi në Mbrojtjen e Bimëve, Mekanizimi Bujqësor, Mjedisi dhe Bima në pesticide, Menaxhimi i aplikuar i pesticideve.

INTERESAT KËRKIMORE

Agregatet Bujqësore (Traktorët e Makinat Bujqesore) që përdoren sot në vendin tonë, shkalla e mekanizimit të proceseve  teknologjike që realizohen aktualisht kulturat bujqesore.

TITULLI

Lektor.

DEPARTAMENTI

Shkencave Agronomike.

 

NDËRTESA

Godina e Agromekanikës,

Zyra nr.305,

TELEFONI

0682020367

E-mail: nvata@ubt.edu.al