Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ndoc Fasllia

EDUKIMI

Titull  Akademik ” Profesor”,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2016

Titull Akademik. “Prof. Asoc. Dr”,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2007

Grada shkencore: “Doktor i Shkencave Bujqesore”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2000

Master ne Shkencat Bujqesore. Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1998

Trainim profesional  i avancuar   ne fushen e “ Perdorimit te Resurseve Gjenetike te Bimeve”, Instituti i

Gjenetikes se Bimeve dhe i Kerkimit ne Kulturat Bujqesore. Gatersleben  Gjermani,1996

Trainim ne  Banken Gjenetike  te bimeve ne  “Arche Noah”  Schiltern Austria, 1996

Diplomuar ” Agronom” Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1983

LËNDËT

Permiresimi Gjenetik i Bimeve; Resurset Gjenetike te Bimeve

 

INTERESAT KËRKIMORE

Biodiversiteti; Agrobiodiversiteti; Ruajtja dhe menaxhimi i Resurseve Gjenetike te Bimeve, me rendesi per Bujqesine dhe Ushqimin; Permiresimi Gjenetik i Bimeve.

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Shkencave Agronomike

 

NDËRTESA

Godina e Fakultetit  te Shkencave Pyjore. Laboratori i Gjenetikes, Bioteknologjise  dhe Permiresimit Gjenetik te Bimeve

 

Zyra Nr. 108

 

TELEFONI

068  37 62 303

 

E-mail: nfaslia@ubt.edu.al