Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ndërtimi i Kapaciteteve për Transferimin e Teknologjisë në Ballkanin Perëndimor

Titulli: Ndërtimi i kapaciteteve për transferimin e teknologjisë në Ballkanin Perëndimor

Datat dhe kohëzgjatja e projektit
Data e fillimit: 2017 Data e përfundimit: 2020

Koordinator: Lisa Cowey (UK), Prof.Dr. Magdalena Cara (AUT)

EU4TECH një projekt tre vjeçar (2017-2020) nga Komisioni Evropian, i krijuar për të ndërtuar kapacitete për Transferimin e Teknologjisë nga Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe për të ndihmuar në zhvillimin e ekosistemit më të gjerë të inovacionit në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor (WB).

Proof of Concept (PoC) Project Western Balkan po implementohet nga një konsorcium, i udhëhequr nga Zhvillimi Ndërkombëtar Irlandez (IDI) me mbështetje të fortë nga Qendra e Përbashkët e Kërkimit (JRC) e Komisionit Evropian (KE).

Hyrje në një Botë të Re të Granteve, Donatorëve dhe Propozimeve dhe Si të Aplikoni

Hyni në mundësitë më të mira për gjetjen e fondeve, të gjitha në një vend. Një faqe në internet, një hyrje dhe ju merrni qasje në informacionin në lidhje me grantet dhe donatorët plus se si të aplikoni për fonde të suksesshme. Kliko këtu.

Skema e Konceptit të Ballkanit Perëndimor është një veprim i shumë vendeve, i financuar nga Instrumenti i Para-Anëtarësimit i Bashkimit Evropian (BE) (IPA). Skema do të sigurojë Asistencë Teknike (AT) për 40 projekte Proof of Concept (PoC) me origjinë nga Organizatat Publike të Kërkimit (PRO) ose, kur janë të pranueshme, ndërmarrjet nga Ballkani Perëndimor, (ShqipëriaBosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe  Serbia).

Projekti i filloi aktivitetet në fillim të vitit 2020 dhe do të përfundojë në Dhjetor 2021.

Objektivat

Të gjitha tipet e mbledhjes së fondeve në një vend

Informacione paraprake për grante, lajmërime specifike për grante përmes postës elektronike bazuar në vendin/temat tuaja, kërkim donatorësh, shikoni shembuj të propozimeve, shkarkoni e-books, kalendarin e financimit, hartën e granteve dhe videot e trajnimit. Bashkohu në Premium. Join Premium.

Proof of Concept (PoC) Project i Ballkanit Perëndimor synon të ofrojë mbështetje për të hedhur në treg shpikje premtuese në Ballkanin Perëndimor. Projekti synon të lehtësojë vlerësimin (prototip, demonstrues, etj.), si edhe të eksplorojë rrugët për komercializimin e teknologjive të zhvilluara brenda Organizatave Publike të Kërkimit (PRO) dhe NVM-ve në Ballkanin Perëndimor. Ai do të sigurojë një sërë shërbimesh specifike që do t’u mundësojnë sipërmarrësve dhe studiuesve vendas të fitojnë përvojë praktike në transferimin e teknologjisë dhe të maksimizojnë potencialin e marrëveshjeve të suksesshme të transferimit të teknologjisë në rajon.

Objektivat Specifike:

 • Të nxisë dhe mbështesë zhvillimin e një linje të shëndetshme të transferimit të teknologjive në rajon;
 • Të sigurojë një mbështetje në fazë të hershme që adreson Nivelin e Gatishmërisë së Teknologjisë (TRL) 3 deri në ‘hendekun’ e TRL 4 (Prova e Konceptit dhe Vlerësimit) midis financimit tradicional (funding)për inovacionin në organizatat kërkimore publike dhe financimit të siguruar nga ndërmarrjet private;
 • Të rritet kapaciteti i studiuesve dhe ndërmjetësve për të identifikuar një rrugë të sigurt drejt tregut dhe për të ndërtuar një strategji të fortë komercializimi;
 • Të kontribuojë në zhvillimin e “engjëjve” të biznesit lokal dhe bazës së investitorëve sipërmarrës;
 • Të inkurajojë shkëmbimin e njohurive dhe transferimin e teknologjisë në dhe përtej rajonit;
 • Të kuptojë gjithashtu se cilat masa konkrete mund të vendosen për të lehtësuar rritjen e instrumenteve financiare të përqendruara në transferimin e teknologjisë, siç janë investimet në kapital.

Qëllimi i këtij projekti është të ofrojë plane konkrete për mbështetjen e projekteve të zgjedhura për komercializim në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të ndihmojë në përfitimevet ekonomike dhe sociale të kërkimit shkencor të gjeneruar në universitete dhe qendra kërkimore duke e shndërruar atë në shërbime dhe produkte aktuale që çojnë në krijimin e kompanive të reja dhe mundësi punësimi (employment) dhe rritjen e mirëqënies sociale dhe ekonomike dhe produktivitetit në nivel lokal dhe rajonal.

Shpejtoni kërkimin për grante

Në Databazën tonë të Granteve Premium; ju mund të kërkoni në këtë bazë të dhënash të granteve sipas vendit dhe sipas zonës së punës tuaj në mënyrë që të gjeni shpejt mundësitë më të përshtatshme dhe të dobishme të hapura për organizatën tuaj. Bashkohu në Premium. (Join Premium).

Fokusi

 • Fokusi për veprimin (Përfituesit Institucional)
 • Ky veprim synon dhe është i hapur për Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe NVM (Ndërmarrjet e   Vogla dhe të Mesme) me seli në Ballkanin Perëndimor me kusht që të mos ekzistojë një skemë ekzistuese kombëtare që ofron mbështetje të ngjashme. Ndërmarrjet nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut drejtohen në skemën e tyre kombëtare. Ndërmarrjet nga ekonomitë e tjera do të kenë disponueshmërinë e skemave lokale të marra në konsideratë në fazën e vlerësimit. Për më shumë mbi përshtatshmërinë, konsultohuni në seksionin përkatës më poshtë mbi përshtatshmërinë.
 • Fokusi i veprimit (PoC Projects)
 • Veprimi EU4TECH PoC do të synojë projekte në fazën ‘Proof of concept’ (PoC) të zhvillimit.
 • PoC është realizimi i një metode ose ideje për të demonstruar realizueshmërinë e saj, ose për të verifikuar që një koncept ose teori ka potencial praktik.
 • PoC ulet në Nivelin 3 në Shkallën e Gatishmërisë së Teknologjisë (TRL) mbi veprimtarinë kërkimore bazë dhe të aplikuar (TRL1: Parimet themelore të vëzhguara; TRL 2: Formuluar koncepti i teknologjisë) dhe poshtë TRL4: (Teknologjia e vërtetuar në laborator).
 • Fokusi i veprimit (Aplikuesi kryesor dhe ‘ekipi’)
 • Vlerësuesit do të kërkojnë projekte që janë të mundshme për sa i përket mbështetjes teknike dhe jo-teknike (komercializimit) që ata mund të demonstrojnë dhe angazhimit të aplikantëve.

Kriteret e pranimit

 • Aplikantët për mbështetje duhet të kenë një Leader “Drejtues Projekti”. Ky duhet të jetë një individ. Individët ose duhet të aplikojnë nga një PRO e pranueshme ose nga një ndërmarrje e pranueshme. E gjithë korrespondenca në lidhje me projektin do të bëhet me Udhëheqësin e Ekipit.
 • Sigurohuni që jeni në gjendje t’i përgjigjeni komunikimeve të tilla dhe t’i kushtoni kohë punës për ekipin e “TA” nëse zgjidheni. Individët të cilët e dinë që janë jashtë WB6 gjatë projektit p.sh. sepse ata po studiojnë jashtë vendit, nuk duhet të aplikojnë për të qenë Drejtues i Projektit.
 • Aplikimet duhet të vijnë nga Organizatat e Kërkimit Publik (Public Research Organisations -PRO) ose, kur janë të pranueshme, nga një ndërmarrje.
 • PRO-të ose duhet të jenë të financuara nga shteti ose, nëse janë private, ata duhet të jenë në gjendje të demonstrojnë se nuk janë jofitimprurëse dhe se ato paraqiten në një regjistër kombëtar të institucioneve të akredituar të arsimit të lartë ose institucioneve të njohura të kërkimit, p.sh. një bazë e të dhënave aktuale e Ministrisë së Arsimit ose Shkencës.
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) kanë të drejtë të aplikojnë duke përfshirë mikro-bizneset dhe fillestarët. Ndërmarrjet e mëdha nuk kanë të drejtë për këtë mbështetje.
 • Për më shumë informacion, vizitoni  (https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals)

Afatet e Granteve

Fondet për anëtarët Premium të OJF tani mund të hyjnë në grante që nuk kanë afate. Ka qindra agjenci donatorësh që ofrojnë grante të tilla dhe me llogarinë tuaj të Anëtarësimit Premium, ju mund t’i shikoni ato dhe të aplikoni në çdo kohë – pa u shqetësuar se kur po mbyllen! Premium Membership Sign up.
 
Pronësia Intelektuale

Kliko këtu: IP Strategy workshop session 1 Protection 30.09.2020 FINAL

Kliko këtu: IP Strategy workshop Session 2 Ownership 30.09.2020 FINAL

Kliko këtu: IP Strategy workshop Session 3 Infringement and FTO 30.09.2020 FINAL

Kliko këtu: IP Strategy workshop Session 4 External considerations 30.09.2020 FINAL

 
Analiza e Tregut

Kliko këtu: EU4TECH-Marketing-Analytics-Workshop-Worksheets-and-Exercises

 
Strategjia e Financimit

Kliko këtu: EU4TECH Workshop C6 Funding slides

Kliko këtu: EU4TECH PoC C6 Wkshp Investor readiness case studies, worked examples

Kliko këtu: EU4TECH Workshop C6 Funding Roadmaps Outline and Agenda

Kliko këtu: BOSAT_template