Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

MSc. Fatos HUQI

Edukimi

2016: Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universitetit Bujqësor i Tiranës.
2014: Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji, Universitetit Bujqësor i Tiranës.

Lëndët:

Bazat e Prodhimit Bimor

Toka dhe Menaxhimi i Saj

Hyrje në Shkencën e Tokës

Bazat e Shkencës së Tokës.

Kerkimet Shkencore

Fushat me interes kërkimor lidhen kryeshit me administrimin dhe menaxhimin e tokës, ruajtjen e tokës bujqësore, konsolidimi i tokës si një mjet për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Titulli :

Asistent Lektor

 

Departamenti:

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa:

Godina e Mjedisit

 

Zyra:

Zyra Nr 207

 

Tel:

 

 

Email:

fhuqi@ubt.edu.al