Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mobilitetet e Stafit Outgoing

Mobilitetet e Studenteve Outgoing
Mobilitet e Studentëve Incoming
Mobilitet e Stafit Outgoing
Mobilitet e Stafit Incoming

Mobilitetet e Stafit Outgoing

 

Për stafin akademik qëndrimi jashtë dhe përfitimi i eksperiencave të reja shkencore dhe mësimdhënëse përbëjnë bazën jo vetëm për krijimin e rrjeteve ndërkombëtare të bashkëpunimit, por edhe për rritjen e nivelit profesional. Më shumë informacion për studentët e doktoraturës dhe stafin akademik mund të gjeni në adresën e zyrës sonë ( https://ubt.edu.al/international-relations-office-ubt/). Mundësitë e financimit peër stafin akademik sigurohen nëpërmjet disa programeve si psh: Erasmus + KA 103 lectureres Mobility.

Më shumë informacion për mobilitetet e stafit akademik që kanë shkuar jashtë UBT-së e  gjeni në tabelën e mëposhtme:

 Mobiliteti i Stafit të UBT-së jashtë