Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Misioni &Vizioni DFK

Misioni & Vizioni

Misioni

Misioni i Departamentit Financë Kontabilitet është përgatitja e specialisteve të kualifikuar në fushën e financës dhe kontabilitetit për sektorin publik, privat dhe atë jo-fitimprurëse, duke i pajisur me njohuri të thelluara teorike, praktike si edhe shkencore. Misioni do të përmbushet duke ofruar programe studimi në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë, si edhe duke realizuar aktivitete të vazhdueshme në kërkimin shkencor. Ky misioni është në përputhje të plotë me misionin, vizionin dhe planin strategjik të Universitetit Bujqësor të Tiranës, si edhe me prioritetet strategjike për zhvillim dhe integrim të Shqipërisë në BE.

Vizioni

Universitetit Bujqësor dhe Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, synon që Departamenti Financë Kontabilitetit të jetë ndër departamentet ekselent në edukim, kërkim shkencor, si edhe transferim të njohurive në fushën e financave dhe kontabilitetit, për tu përgjigjur nevojave gjithjë e në rritje të tregut të punës, të politikbërjes dhe të vendimmarrjes për një ekspertizë të tillë.