Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Misioni dhe vizioni

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Vizioni

Ofrimi i mundësive për arsim cilësor në funksion të karrierës në mbrotje bimësh, shëndrrimin e Departamentit në një qendër dinamike të kërkimit shkencor, referencë në çështjet e mbrojtjes së bimëve  dhe integrimin e kërkimit në nivel evropian.

 

Misioni

Departamenti Mbrojtje Bimësh (DMB) përkushtohet të përgatisë studentë për profesione dhe biznese në mbrojtje bimësh, të fuqizojë pozitën konkurruese të këtoj sektori në Shqipëri dhe të përmirësojë standartet e mbrojtjes nga parazitët e kulturave bujqësore duke garantuar sasinë dhe cilësinë e tyre.

Misioni i DMB-ve është i harmonizuar me Strategjinë e UBT dhe Strategjinë e Kërkimit në Shqipëri, që shërbejnë si ombrellë edhe për anëtarët e DMB-ve dhe të studentëve që  kontribuojnë në përmbushjen e prioriteteve të UBT.