Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Misioni dhe vizioni DSHPV

Misioni

Misioni i Departamenti të Shendetit Publik Veterinarë është aftësimi i studentëve në displina formuese të cilat kanë rol në parandalimin e sëmundjeve në kafshë dhe mbrojten e shëndetit publikë. Në vetvete ky departament synon të përgatisë specialist sa më të kompletuar të cilët duhet të jenë të aftë të garantojnë sigurinë ushqimore.

Vizioni

Departamenti i Shëndeti Publik Veterinar ka si vision të shndërrohet në një njësi bazë aktive për të garantuar edukimin universitar dhe pasuniversitar duke u mbështetur në vizionin “Një Shëndet”. Ky departament specifikisht synon të promovojë shëndetin publik veterinar duke ofruar mbështetje shkencore që mund tju vijë në ndihmë palëve të interesuara.