Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Misioni dhe Vizioni Departamenti Menaxhim Turizëm Rural

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Misioni dhe Vizioni
Përgjegjësi i departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Shërbimet MTR

 

Misioni dhe Vizioni Departamenti Menaxhim Turizëm Rural

 

Objektivi Departamentit të Menaxhimit të Turizmit Rural është të përgatisë ekspertë/specialistë të aftë të fushës së Ekonomisë dhe Agrobiznesit të profilit të Menaxhimit të Turizmit Rural dhe profesionistë në “Agroturizëm dhe Mikpritje”.

Misioni:

Departamenti Menaxhim I Turizmit Rural ka si mission edukimin dhe formimin shkencor,  professional dhe social të studentëve të tij që të bëhen:

  • drejtues, ekspertë dhe konsulentë të aftë të fermave agroturistike dhe sipërmarrjeve turistike,
  • zhvillues dhe promovues të politikave të përfshirjes së komuniteteve rurale në zhvillimin e territorit ,
  • lidera të zhvillimit ekonomik në zonat rurale
  • profesionistë/prakticienë shumëdisiplinor në fermat agroturistike

 

Vizioni

Vizioni e Departamentit Menaxhim I Turizmit Rural është që, si pjesë integrale e Fakultetit të Ekeonomisë dhe Agrobiznesit, të bëhet qendër e rëndësishme dhe konkuruese në vend dhe rajon në fushën e mësimdhënies, kërkimit dhe transferimit të njohurive në  funksion të turizmit rural dhe konservimit të kulturës lokale rurale të trashëguar.