Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Master Shkencor

 

KURRIKULA E STUDIMEVE E CIKLIT TE DYTE (Master Shkencor)

ne “Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Administrim i Ndermarrjeve te Agrobiznesit”

 

Viti, Sem Nr Modulet Kredite
 

 

 

 

Viti I, Semestri I (1)

1 Mikroekonomi II 5
2 Makroekonomi II 5
3 Metodologji Kërkimi 5
4 Sistemet e Informacionit te Drejtimit 5
5 Ekonometri 5
Module me Zgjedhje
6 Drejtim i rriskut financiar/Drejtim i Institucioneve

Financiare

5
 

 

 

Viti I, Semestri II (2)

1 Optimizim Ekonomik 5
2 Drejtim Financiar II 5
3 Drejtim Marketingu 5
4 Ekonomiks Drejtimi 5
5 Kërkim dhe Analizë tregu 5
Module me Zgjedhje
6 Financë ndërkombëtare/ Metodologji kërkimi

përmes vëzhgimit

5
 

 

 

Viti II, Semestri I (3)

1 Drejtim Strategjik i Agrobiznesit 5
2 Drejtim i Rriskut te Biznesit 5
3 Biznes Nderkombetar 5
4 Menaxhim Projektesh 5
5 Sjellje Konsumatore
Module me Zgjedhje
6 Drej i Qëndr. i Fermave/Drejtim Cilësie 5
Viti II, Semestri II (4) 1 Mikroteza 30
Totali I Krediteve 1+2+3+4 120