Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Marsela Alikaj

EDUKIMI

PhD, Shkenca Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2015

Master Shkencor në Zoologji-Ekologji, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2008

Studime universitare në Biologji-Kimi, Universiteti “Eqerem Ҫabej”, Gjirokastër, 2004

LËNDËT

Botanikë sistematike, Dendrologji Dekorative

INTERESAT KËRKIMORE

Ndotja e ekosistemeve; ndotje sedimentesh, ujërash, tokash. Degradimi i tokave. Vlerësimi i ekosistemeve nëpërmjet vegjetacionit ujor dhe  biomonitorimi, etj.

Titulli

Dr.

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencat Agronomike

NDËRTESA

Godina: Kopshti Botanik

Zyra Nr. 201

TELEFONI

0692457203

E-mail: malikaj@ubt.edu.al