Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mariana NIKOLLA

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë.

Docent, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2011

Doktor i Shkencave në Menaxhim Agrobiznesi, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

Master i Shkencave në Ekonomi Agrare Tiranë , 2005-2007

Diplomuar në Matematikë, Universiteti i Tiranës, Tiranë 1989.

 

Lendët

Matematikë, Matematikë Ekonomike, Optimizim Ekonomik, Hyrje në Kriptografi

Interesat kërkimore

Ndertimi, analiza dhe zbatimi i modeleve matematikore dhe statistikore ne Ekonomi, Agrobiznes dhe Zhvillim Rural.

Lëndët:

Matematikë, Matematikë Ekonomike, Optimizim Ekonomik, Hyrje në Kriptografi

Interesat kërkimore

Ndertimi, analiza dhe zbatimi i modeleve matematikore dhe statistikore ne Ekonomi, Agrobiznes dhe Zhvillim Rural.

TITULLI

Profesor i Asociuar, lektor

DEPARTAMENTI

Matematikë-Informatikë

 

NDERTESA

Godina A FEA,

Zyra

A 126

mnikolla@ubt.edu.al