Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mamica RUCI

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në “Kimi Ushqimore”, Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2011

Bachelor në “Kimi Ushqimore”profile “Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2009

Lendet:

Sistemet e cilësisë dhe sigurisë në industrinë ushqimore,

Analiza e rreziqeve me natyre fizike, kimike dhe biologjike,

Kontrolli dhe sigurimi i cilësisë në laboratorët e analizave te ushqimit,

Sistemet e përpunimit të produkteve bujqësore

Interesat kërkimore

Kërkimi shkencor fokusohet në Cilësinë dhe Sigurinë Ushqimore në Shqipëri, Standardizimin e produkteve ushqimore; Karakterizimi fiziko-kimik i produkteve ushqimore dhe vlerësimi sensorial.

Titulli :

Asistente / lektore, orientim, Kërkimor-Shkencor

 

Departamenti:

“Qendrës së Kërkimit të Ushqimit”, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit.

 

Ndertesa:

Godina F, Qendrëa e Kërkimit të Ushqimit,

Zyra:

Zyra 005F, Kati 1

Tel:

069 82 36 131

Email:

mruci@ubt.edu.al ; salaj_mamica@hotmail.com